KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA GİZLİLİK POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

 1. GENEL BİLGİ

S Novagroup Mühendislik Müşavirlik Elektrik San. Ve Tic. Ltd. Şti.  (“Şirket” olarak anılacaktır) bünyesindeki kişisel veriler koruma altındadır.

Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır) çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek ve tüzel kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Şirket tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel verilerin;

 • işlenmesine ilişkin genel ilkeler
 • işlenme amaçları,
 • aktarılabileceği kişiler,
 • toplanma yöntemi ve hukuki sebebi,
 • güvenliği ve korunması,
 • işlenmesi sebebi ile veri sahibinin hakları,
 • işlenmesine ilişkin olarak veri sahibinin bilgi edinmesi amacıyla şirkete başvuru yöntemleri

hakkında bilgi edinebilir.

Bu beyan ile Şirket, veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kişisel verilere ilişkin 10’uncu maddesi uyarınca veri sahiplerine karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmiş olacaktır.

 1. VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak S Novagroup Mühendislik Müşavirlik Elektrik San. Ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan kapsamda muhafaza edilecek ve işlenecektir.

Unvan                 : S Novagroup Mühendislik Müşavirlik Elektrik San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Adres                   : Halit Rıfat Paşa Caddesi, Perpa Ticaret Merkezi A Blok 8. Kat No: 766 Şişli/Okmeydanı İstanbul

Tel                        : (0212) 210 27 28    Fax: (0212) 210 27 29    E-Posta: info@yilkomer.com

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

Kişisel veriler Şirket tarafından işlenirken KVKK’da tanımlanan aşağıdaki ilkeler uygulanmaktadır.

-Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

-Doğru ve gerektiğinde güncel olma

-Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

-İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

-İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLARLA İŞLENECEĞİ

Çevrimiçi ziyaretçilerimizden, müşterilerden ve potansiyel müşterilerden iletişim formu, keşif talebi, destek talebi, ürün talebi ve ticari faaliyetler gereği kurulan bağlantılar başta olmak üzere çeşitli kanallarla, yazılı ve elektronik olarak toplanıp kayıt altına alınarak elde ettiğimiz kişisel verileriniz; tarafımıza iletmiş olduğunuz talep ve/veya şikayetlere ilişkin sonuçlar ile ilgili sizlere geri dönüş yapılabilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, yasal ve idari yükümlülüklerin mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi, şirket içi koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, mevcut veya ileride meydana gelebilecek hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi, talep ve soruların cevaplandırılması, Şirket’in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi, Şirket’in kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması, Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması, Açık Rıza Beyanı ile onayınız ve izniniz olması halinde kampanyalarımız ve eğitimlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek, Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama ve Yeniden Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi ve müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, ticari elektronik ileti gönderilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak  şirketimiz tarafından işlenecektir.

Kanun uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel veriler kullanıcıların ayrıca rızası alınmaksızın işlenebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde sayılan istisnalar şunlardır:

-Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

-Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

-İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak, ihtiyaç dahilinde KVKK ile uyumlu olmak şartıyla ticari faaliyetimizi sürdürebilmemiz amacıyla çeşitli yöntemlerle, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız sair kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler, müşteriler, 3. şahıs firmalar, elektronik posta, internet sitemiz, sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar vasıtasıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanız, şirketimiz ile aranızda bir sözleşme ilişkisinin kurulması ve ifası, şirketimizi ziyaret etmeniz, ticari faaliyet amacıyla irtibata geçmemiz için üçüncü kişilerce bilgilerinizin tarafımıza iletilmesi, fuar, eğitim, konferans gibi organizasyonlarda bilgi paylaşımı ve benzeri yöntemlerle, şirketimizin ticari amacı çerçevesinde farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmakta ve bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 4. maddesinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. İŞLEMEYE KONU KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ VE TİPLERİ

İletişim Formu, keşif talebi, destek talebi, ürün talebi ve ticari faaliyetler gereği kurulan diğer bağlantılar kapsamında yazılı ve elektronik olarak tarafınızdan elde edilebilecek kişisel veriler şunlardır;

Kimlik Bilgisi: İsim, Soyisim

İletişim Bilgisi: Telefon Numarası, E-Posta, Fax vb.

Mesleki deneyim bilgisi (Şirket adı, Unvan): bir web sitesi formu aracılığı ile Şirket ürün ve hizmetlerine yönelik ilginizi ifade ettiğinizde, pazarlama ve eğitim etkinliklerine katıldığınızda sizin tarafınızdan sunulan bilgilerdir.

Diğer bilgiler: Şirket web sitesi ile etkileşime girdiğinizde çerez ve benzeri izleme araçlarının kullanımından dolayı otomatik olarak toplanan bilgilerdir.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

İşbu gizlilik politikası ve aydınlatma metninin 6. maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; 4. maddede belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; iş ortaklarımızla, şirket hissedarları, yetkilileri ve yöneticilerimiz ile Şirket’imizin faaliyetleri doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda KVKK’nın 8. ve. 9. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ SÜREYLE TUTULACAĞI

Elde edilen kişisel veriler, kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca ve ancak bu süreleri aşmamak kaydıyla saklanmaktadır. Bunun dışında kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla saklanan kişisel veriler, yine kanunlarda belirtilen sürelerle saklanmaktadır. Ayrıca veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerini zedelememek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatlerinin gerektirmesi halinde kişisel veriler, bu menfaatlerin gerektirdiği süreler boyunca da saklanabilir. Kişisel verinin saklanmasını gerektirecek durumların ortadan kalkması halinde kişisel veriler, Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kahve.com tarafından uygun bir şekilde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ VE KORUNMASI

Kişisel verileriniz Şirket’in koruması altındadır. Kanun uyarınca;

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini, ve

Kişisel verilerin muhafazasını,

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak bu amaca yönelik politikalar uygulanmaktadır. Var olan bu önlemler uygun yeni güvenlik teknolojileri ortaya çıktıkça güncellenmeye devam edecektir.

Gerekli bütün veri güvenliği önlemlerinin alınmasına karşın, Site’ye ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirket’in herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. Web sitemizden link ile gidilecek diğer web sitelerinde, o sitelere ait kullanım şartları ve gizlilik politikası geçerli olacaktır. Site’den reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan Şirket sorumlu değildir.

 1. ÇEREZ KULLANIMI

Çerez Politikamızda açıklandığı gibi çerezleri izleme amacıyla kullanıyoruz.

Çerezleri kapatırsanız, sitenizin deneyimini daha verimli hale getiren bazı özellikler devre dışı bırakılır ve düzgün çalışmayabilir. Detaylı bilgiye Çerez Politika’mızdan ulaşabilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak

Şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemeve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip bulunmaktasınız. Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde olacak şekilde sonuçlandıracaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 1. İLETİŞİM

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasına yönelik yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma doğrultusundaki talebinizi “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” ndaki bütün bilgileri doldurmak suretiyle;

 • “Halit Rıfat Paşa Caddesi, Perpa Ticaret Merkezi A Blok 8. Kat No: 766 Şişli/Okmeydanı İstanbul” adresindeki şirketimize bizzat gelerek,
 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Şirket’imize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@yilkomer.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle

şirketimize iletebilirsiniz. Başvuru formunu indirmek için tıklayın

 1. REVİZYON

Şirket, işbu Gizlilik politikası ve Aydınlatma metnini güncelleme ve değişiklik yapma hakkına sahiptir. İlgili değişiklikler ve güncellemeler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.

Güncelleme: 25 Kasım 2020